Szkoły ZDZ zapraszają absolwentów szkół dających wykształcenie średnie do nauki w Szkołach Policealnych ZDZ. Po ukończeniu nauki absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia szkoły, a po zdaniu egzaminu zewnętrznego - dyplom potwierdzający zdobyte kwalifikacje zawodowe. Słuchacze Szkół Policealnych ZDZ mają zapewnione:

  • zajęcia praktyczne w profesjonalnych pracowniach wyposażonych w nowoczesny sprzęt zgodny z wymogami kształcenia w danym zawodzie
  • wyspecjalizowaną kadrę dydaktyczną przygotowującą do wykonywania zawodu


Kandydaci do Szkół Policealnych ZDZ mają do wyboru kierunki:

 

Kandydaci do szkół dla dorosłych (licea ogólnokształcące, szkoły policealne) składają w sekretariacie szkoły:

  • świadectwo ukończenia:
    • gimnazjum (szkoły podstawowej) - kandydaci do liceów ogólnokształcących
    • szkoły ponadgimnazjalnej (szkoły średniej) - kandydaci do szkół policealnych
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w określonym zawodzie - tylko kandydaci do szkół policealnych
  • 3 fotografie
  • podanie o przyjęcie do szkoły dla dorosłych
Kandydaci podpisują również umowę dotyczącą warunków kształcenia i zasad odpłatności słuchacza